Viktus on liitunud hea tahte kokkuleppega turvalisuse tagamiseks COVID-19 puhangu ajal!
Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:
● külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
● kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
● siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
● desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
● sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
● personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
● tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
● haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
● haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
● teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel
Täpsemat infot hea tahte kokkuleppe kohta leiad Visit Tallinn lehel.