Privaatsuspoliitika (Viktus OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

VIKTUS OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Tingimused kehtivad alates 19.06.2019.

Viktus OÜ (edaspidi Viktus) on juriidiline isik registrikoodiga 14544287 ja aadressiga
Toompuiestee 4, Tallinn 10142
Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist
Viktus poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.
Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Viktus kirjeldatud
eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Viktus kogub
teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute ja päringute tegemine kliendiga ning kaupade
tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks
nõusoleku andnud.
Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti
aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral kliendi arvelduskonto number,
panga nimi.
Viktus ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.
Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

 • Klient edastab oma andmed Viktuse veebilehel https://viktus.ee päringu vormi
  teel, telefoni teel või teeninduskohtades cateringi päringu ja/või tellimuse tegemiseks
  läbi Viktuse veebilehe https://viktus.ee
 • Klient edastab oma andmed Viktuse veebilehel https://viktus.ee uudiskirjaga
  liitumise lingil.
 • Klient edastab oma andmed Viktuse teeninduskohtades, täites vastava kliendi
  registreerimislehe;
 • Klient saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse
  vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel
on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning
soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja
http://www.id.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu,
elukoht). Viktus kasutab oma veebilehel https://viktus.ee küpsiseid (cookies), mille
funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Viktus ei jälgi
individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.
Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta
külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on
veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe
veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav
veebilehel www.aki.ee/et/kupsised
Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb
muuta oma veebilehitseja seadeid.

Kliendisuhe tekib veebipoes e-poes ostu ja/või cateringi teenuse tellimuse
registreerimisel.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad kliendi andmed (ees- ja perekonnanimi,
linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis).
Lisaks kliendi nõustumine e-poe kasutuslepinguga ja/või cateringi tellimistingimustega.
Isikuandmeid töötleb veebipoes OÜ Viktus.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust
osutavaile ettevõtteile.

Viktus kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
Viktus jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb
seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see
toimub kliendi isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või
kõrvaldada registrist.

Klient annab Viktusele nõusoleku saata tellimuse ja päringu esitamisel sisestatud
elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Klient annab Viktusele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud
elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel
linnukesega vastavas aknas.

Veebipoe andmete turvalisus

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Viktusele enda isikuandmete töötlemiseks.
Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud ja Viktusele teatavaks saanud isikuandmed
kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba
pakkumisekskliendile.
Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet ja MasterCard SecureCode
ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Viktus sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja
Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda.
Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt
Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti
Kaardikeskuses paiknevas serveris.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Viktuse uudistest, kampaaniatest,
pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu
teostamisel, sh kaupade tarne.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode
ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Viktus sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja
Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda.
Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt
Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti
Kaardikeskuses paiknevas serveris.
Viktus kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

 • saadetud uudiskirjade avamise statistika,
 • uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust
osutavaile ettevõtteile.
Viktus ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud
isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise
vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Viktus tema kohta on kogunud,
samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.
Klient, kes ei soovi olla Viktus uudiskirja/uudiste listis või soovib enda andmete kustutamist,
saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil viktus@viktus.ee
Kliendil on õigus oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud
sooviavaldused palume saata Viktus aadressil viktus@viktus.ee kirjalikus vormis ja kliendi
poolt allkirjastatult.
Kliendil on õigus esitada Viktus andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse
järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Viktus uudiskirja/uudiste tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel Viktusele
teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Viktusele
teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on
kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete säilitamine

Viktus säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks,
Viktuse õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud, sealhulgas:

 • kõiki lepingulisi andmeid säilitatakse tavaliselt kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist;
 • kõiki finantsandmeid säilitatakse tavaliselt 7 aastat pärast vastava finantskande
  tegemist meie raamatupidamissüsteemi;
 • kõiki suhtlusandmeid säilitatakse tavaliselt 3 aastat pärast konkreetse suhtluse
  lõppemist;
 • nõusolekut puudutavaid andmeid säilitatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul, võttes
  arvesse vajadust teavet uuendada ning kustutada vananenud andmed (näiteks andmed,
  mis on saadud läbi profileerimise);
 • andmeid, mis võivad anda aluse lepinguväliste nõuete esitamiseks, võidakse säilitada
  maksimaalselt kuni 10 aastat, võttes arvesse võimalikult väheste andmete kogumise
  nõuet;

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Viktus oma andmeid edastades ja Viktus veebilehte, veebipoodi kasutama asudes on klient
tutvunud Viktus isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Viktus
jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Viktus
kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Viktus
veebilehel https://viktus.ee

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate
küsimustega palume pöörduda OÜ Viktus poole e-posti aadressil viktus@viktus.ee või
aadressil Toompuiestee 4, Tallinn 10142.