Tellimistingimused

Cateringi tellimistingimused

Käesolev pakkumine on tehtud Viktus OÜ (edaspidi nimetatud teenuse pakkuja) poolt eraisikule/firmale (edaspidi nimetatud tellija). Pakkumise kinnitamisel nõustub tellija järgmiste tingimustega:

1. Viktus OÜ esindaja poolt koostatud kirjalik hinnapakkumus on tellijale soovitud teenuse tellimise ja selle kinnitamise aluseks.
1.1. Tellimuse kinnitamise aeg lepitakse kokku Viktus Oü esindaja ja tellija poolt individuaalselt.
1.2. Tellimuses märgitud teenuse täitmise kuupäeva on tellijal võimalik muuta 5 päeva enne teenuse täitmise kuupäeva kirjalikult ette teavitades.
1.3. Tellimuses märgitud osalejate üldarvu on tellijal võimalik muuta pakkujat kolm tööpäeva enne tellimuse täitmise kuupäeva kirjalikult teavitades. Juhul kui tellija ei täida lepingu punktis 1.1.3 välja toodud tingimusi, siis on pakkujal õigus jätta tellimuse maht korrigeerimata ja väljastada arve täissummas, viimase tellija poolt kinnitatud pakkumuse alusel.

2. Pakkumus
2.1. Viktus OÜ esindaja poolt koostatud pakkumus sisaldab detailset infot tellitud toodete ja teenuste kohta.
2.2. Pakkumus on koostatud individuaalselt vastavalt tellija soovidele ja nägemusele.
2.3. Tellijal on õigus pakkumuse sisu muuta vähemalt viis tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega, sellest kirjalikult Viktus OÜ esindajat teavitades.
2.4 Tellija kinnitab omapoolselt tellimuse kirjalikult ,vähemalt viis tööpäeva enne tellimuse täitmise kuupäeva, kõik hiljem kinnitatud kokkulepped on Viktus OÜ esindajaga eelnevalt kooskõlastatud. Tellimuses märgitud osalejate üldarvu muutmine toimub vastavalt lepingupunkt 1.1.3
le.
2.5. Juhul kui tellija tühistab juba kinnitatud tellimuse hiljem kui viis tööpäeva enne tellimuse täitmise tähtaega, siis on pakkujal õigus esitada tellijale arve 50% ulatuses kogu pakkumuse maksumuse summast, et katta sellega tellimuse ettevalmistusega seotud kulutud.

4. Arveldamine
4.1. Pakkujal on õigus esitada tellijale ettemaksuarve vähemalt 50% ulatuses tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Ettemaksu mitte laekumisel ettenähtud tähtajaks jätab pakkuja endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest. 4.2. Peale tellimuse täitmist esitab teenuse pakkuja tellijale vajadusel korrigeeritud pakkumuse, milles on välja toodud lõplikud ja tellijaga tellimuse täitmise käigus kooskõlastatud lisakulud (lisajoogid, teenindajate ületunnid, lisateenused ja -tooted). 4.3. Tagastust ei toimu juba avatud joogipudelitele.
4.4. Pärast tellimuse täitmist ja korrigeeritud pakkumuse kinnitamist tellija poolt esitab teenuse pakkuja tellijale arve, mille lõppsummast on maha arvestatud tellija poolt eelnevalt tasutud ettemaksu summa.

5. Täiendavad tingimused
5.1. Pooled on leppinud kokku, et on vabastatud vastutusest lepingu mittetäitmisega tekitatud kahju eest, kui lepingu mittetäitmine on tingitud sellistest asjaoludest nagu üleujutus, tulekahju, maavärin, või muu loodusõnnetus, sõda või sõjalised operatsioonid, riigivõimu- või valitsemisorganite aktid, mis muudavad lepingu täitmise võimatuks.
5.2. Tellija on kohustatud korvama pakkujale tekitatud materjaalse kahju inventari lõhkumise ja kaotamise eest või kokkulepetest mitte kinnipidamise tagajärjel tekkinud kahju.
5.3. Tellijal on kohustus hüvitada lõhutud ja kaotatud inventari maksumus vastavalt pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale (rendihindx10), juhul kui vara hävimise on põhjustanud tellija või temaga seotud isikud.
5.4. Käesolevas pakkumises sisalduv informatsioon on konfidentsiaalne ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele.